Innkalling til ekstraordinært årsmøte 9. juni

Lillestrøm Sportsklubb innkaller til ekstraordinært årsmøte onsdag 9. juni klokka 18.00 - der én sak skal behandles: Boikott eller ikke-boikott av VM i Qatar 2022.

Annonse:

På grunn av den pågående pandemien vil årsmøtet bli gjennomført heldigitalt, etter samme organisering som det ordinære årsmøtet 17. mars.

Her kan du melde deg på det ekstraordinære årsmøtet!

Styret i Lillestrøm Sportsklubb ønsker å meddele følgende knyttet til VM i Qatar-spørsmålet - som skal behandles av et ekstraordinært forbundsting 20. juni:

Utvalget som fikk i oppdrag å utrede spørsmålet om Norge bør boikotte VM i Qatar var bredt sammensatt. Sven Mollekleiv (tidligere generalsekretær i Røde Kors) ledet utvalget, som i tillegg hadde  representanter fra bl.a. norsk fotball, Supporteralliansen og LO, samt en menneskerettighetsjurist.

LES HELE RAPPORTEN FRA QATAR-UTVALGET HER 

I rapporten fra utvalget fremgår bl.a. følgende under punkt 2:

«Flertallet i utvalget, bestående av 12 medlemmer, mener en boikott av VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å styrke menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter i Qatar. En boikott vil heller ikke være det mest effektive virkemiddelet for å påvirke FIFA til å innføre varige endringer for å fremme økt respekt for menneskerettigheter. Dette synet er basert på gjennomgang av fakta, intervjuer og ekspertutredninger…

Et mindretall i utvalget, bestående av 2 medlemmer, ønsker at forbundstinget vedtar en boikott av verdensmesterskapet om det foregår i Qatar. Dersom mesterskapet blir flyttet til et annet arrangørland hvor det ikke er dokumentert systematiske og grove menneskerettighetsbrudd vil Norge delta om vi kvalifiserer oss. Det er viktig at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og renvaske diktaturer… Vi opplever at arbeidstakernes rettigheter er særdeles kritikkverdig, mens kapitalsterke aktører får sine interesser styrket. VM i 2022 og Superligaen er eksempler på hendelser der penger og maktfulle personer får prege fotballen i altfor stor grad. Derfor er protestene mot VM 2022 et klart utrykk for at nok er nok. Derfor er det nå viktig at Norge tar et tydelig standpunkt og setter agendaen i internasjonal fotballpolitikk fremover».

Utvalget, og for øvrig i all hovedsak hele fotballfamilien, er enig i at Qatar aldri skulle ha blitt tildelt VM og at arbeiderne i Qatar (både de som jobber med anlegg til VM og øvrige fremmedarbeidere) lever og jobber under sterkt kritikkverdige forhold. Men spørsmålet som vi skal ta stilling til i denne saken er om Norge skal boikotte VM i Qatar.

Det er ingen av de fagmiljøene som utvalget har innhentet sin informasjon fra som sier at en boikott vil få positive konsekvenser for arbeiderne i Qatar. Kunnskapen som utvalget har basert seg på er innhentet fra anerkjente organisasjoner og miljøer, jf. kildehenvisningen til rapporten (UD, Amnesty, ILO osv.).

Utvalget konkluderer likevel ikke med at en fortsatt dialog nødvendigvis vil føre til vesentlige forbedringer av arbeidsforholdene for fremmedarbeiderne i Qatar, men utvalget viser til at det har skjedd noen forbedringer etter at Qatar ble tildelt VM. I tillegg kommer utvalget med forslag til hvordan norsk fotball kan jobbe med å forbedre forholdene i landet spesielt, og styrke arbeidet for menneskerettigheter og mot sportsvasking generelt.

Det anbefales for øvrig å lese hele utvalgets rapport.

Etter styrets syn bør Lillestrøm Sportsklubb følge utvalgets innstilling – mao. ikke stemme for at Norge skal boikotte VM i Qatar.

Norsk internasjonal fotballpolitikk bør, etter styrets syn, være fundert på faglige innspill og vurderinger, samt aktiv deltagelse i de fora der beslutninger fattes. Dette på tilsvarende måte som norsk utenrikspolitikk for øvrig. Her har opplagt NFF en vei å gå. Men styrets syn er at rapporten gir gode innspill på hvordan dette arbeidet kan styrkes og engasjementet økes.

En boikott har størst effekt når den har bred støtte fra flere. I denne saken vil Norge etter all sannsynlighet bli stående alene. Dette vil da, etter styrets syn, fort kun bli en kortvarig markering fra norsk side uten betydning for hverken fremmedarbeiderne i Qatar eller arbeidet i FIFA. En boikott vil i praksis kunne utelukke norsk deltakelse og påvirkning i det videre arbeidet med å forbedre menneskerettighetssituasjonen i fremtidige arrangørland og arbeidet mot sportsvasking. Dette vil i så fall være uheldig.    

Annonse fra Eliteserien: