Tribunereglement

REGLEMENT OM SANKSJONER, ADGANG TIL ÅRÅSEN, EFFEKTER M.V. (STADION- OG SANKSJONSREGLEMENTET)

Annonse:

Vedtatt av LSKs styre 18.4.2013 med umiddelbar ikrafttredelse. Reglementet erstatter det tidligere tribunereglementet.

§ 1       Reglementets virkeområde og formål

Reglementet gir regler om sanksjoner mot klubbens medlemmer, spillere, tillitsvalgte eller supportere for brudd på dette reglement, LSKs lover eller NFFs lover og reglementer. 

Formålet med reglementet er å sikre at flest mulig trives i LSK og på LSKs arrangementer, å markere klubbens syn på uønsket opptreden og å sikre forutberegnelighet, forsvarlig saksbehandling og forholdsmessighet i sanksjonssaker. 

§ 2       Sanksjonerbare forhold for supportere

LSKs supportere kan sanksjoneres for i tilknytning til kamp å ha:

 • vært involvert i voldsepisoder
 • truet andre i handling eller ord
 • deltatt i episoder som man har fått forelegg av politiet eller for øvrig blitt straffet for
 • begått hærverk
 • kastet gjenstander inn på banen eller mot politi, vakter eller andre
 • stormet banen
 • brutt NFFs pyroreglement
 • hatt med effekter inn på stadion i strid med § 10
 • for øvrig opptrådt på en måte som er egnet til å skade LSKs anseelse.

Med kamp siktes til alle kamper spilt av LSKs lag, nasjonalt eller internasjonalt, herunder privatkamper.

Overtredelser på vei til eller fra Åråsen, samt på borteturer, anses å være begått i tilknytning til kamp. Det samme gjelder andre overtredelser på kampdag, f.eks. på utesteder i Lillestrøm eller omegn. I særlige tilfeller, f.eks. ved organiserte slagsmål, kan man sanksjonere opptreden som ikke skjer i tilknytning til kamp eller trening, men der overtrederen likevel kan knyttes til LSK.

§ 3       Ytterligere sanksjonerbare forhold for medlemmer

LSKs medlemmer, spillere og tillitsvalgte kan i tillegg sanksjoneres for

 • Upassende opptreden mot spillere, dommere, trenere, publikum eller andre. Det samme gjelder opptreden i tilknytning kamp eller trening som klart er egnet til å skade fotballarbeidet eller fotballens anseelse.
 • Rettsstridig vold utøvet i tilknytning til kamp eller trening.
 • Usanne eller villedende forklaringer eller opplysninger til klubbens organer.
 • Bruk av alkohol eller andre rusmidler på bane/anlegg eller i garderobe for lag eller dommere i tilknytning til kamp eller trening, samt servering av alkohol ved arrangementer der person under 18 år deltar og uten at nødvendige samtykker foreligger.
 • Arrangement av eller deltakelse i kamp mot eller organisert trening med diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem.
 • Fremsettelse av ytring i forbindelse med kamp eller trening som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.
 • Unnlatelse av umiddelbar bortvisning fra fotballarrangement av person som bærer klesplagg eller viser flagg, banner eller annet med tekst eller symbol som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.
 • Utestengelse uten saklig grunn fra kamp, trening eller annen fotballaktivitet eller annen usaklig forskjellsbehandling innenfor fotballen av person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering.
 • Andre brudd på LSKs lov eller NFFs lov eller reglementer   

§ 4       Mulige sanksjoner

Medlemmer av LSK og supportere som ikke er medlem av LSK kan bortvises eller utestenges fra Åråsen, samt nektes adgang til bortefelt e.l. på andre lags arenaer. LSK kan også anmode andre klubber om å nekte adgang til personer som er utestengt fra Åråsen.

Mot medlemmer av klubben kan også følgende sanksjoner benyttes:

 • Irettesetting
 • Karantene fra deltakelse på trening eller i en eller flere kamper, men maksimum i tre måneder
 • Utestengelse fra tillitsverv, herunder som trener, lagleder e.l.

§ 5       Sanksjonsutvalget og dets saksbehandling

Sanksjonssaker etter dette reglementet behandles av LSK sanksjonsutvalg. Sanksjonsutvalget består av en leder som er valgt av LSKs årsmøte, ett medlem som er utpekt av LSKs styre og ett medlem som er utpekt av KFLs styre. Sanksjonsutvalget må være fulltallig for å være vedtaksdyktig.
Sanksjonsutvalget fastsetter sine egne saksbehandlingsrutiner. Disse skal sikre en grundig og objektiv saksbehandling der iallfall følgende ivaretas:

 • Uttalelser fra klubbens sikkerhetsansvarlige, supporterklubben, politi og andre med relevant informasjon om saken, skal innhentes.
 • Den saken gjelder, skal gis adgang til å belyse saken skriftlig, derunder legge frem bevis. Det skal åpnes for at den saken gjelder får møte i nemnda der dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig opplysning av saken.
 • Den saken gjelder, skal gis tilgang til sakens dokumenter og til å kommentere disse.
 • Mindreårige skal ha rett til å la seg representere av andre.

§ 6       Utmåling av sanksjoner

Ved utmåling av utestengelser og andre sanksjoner skal det bl.a. legges vekt på alder, forholdets alvor og om personen tidligere har vært utestengt for sammenliknbare tilfeller. Lengden på utestengelser skal fastsettes til et bestemt antall kamper eller sesonger, men slik at utestengelsen kan gjøres varig etter gjentatte overtredelser. Deler av utestengelsen kan gjøres betinget av at vedkommende ikke begår nye overtredelser i et fastsatt tidsrom 

§ 7       Klage

Sanksjoner etter § 4 (1) og utestengelser etter § 4 (2) på en sesong eller mer kan påklages til LSKs styre. Klagefristen er én uke fra vedkommende ble kjent med sanksjonsutvalgets avgjørelse. Styret har i slike saker samme kompetanse som sanksjonsutvalget og kan lempe eller skjerpe sanksjonen. Styret kan uavhengig av klagefristen omgjøre en sanksjon til gunst for den saken gjelder.

§ 8       Forbudte effekter
(1) Følgende effekter er forbudt å ha med inn på Åråsen uten særskilt tillatelse:

 • våpen
 • effekter som kan brukes som våpen
 • flasker i glass eller plastikk
 • fyrverkeri eller effekter som oppfattes som slikt
 • alkohol eller alkoholholdige drikker
 • andre rusmidler
 • større flagg og bannere som ikke er brannsikre og godkjent av LSKs sikkerhetsansvarlige ev. brannvesenet
 • laserpenner
 • Profesjonelt fotoutstyr
 • dyr (med unntak for førerhunder)
 • fløyter og andre gjenstander som er egnet til å lage tilsvarende lyder
 • skjerf, drakter, gensere, jakker eller annet som tilsier tilhørighet til grupper som er uønsket etter § 9
 • seil, bannere, plakater og annet med:
  • politisk budskap
  • rasistisk budskap
  • oppfordringer til vold eller hat
  • usaklig hets mot politiet, NFF eller andre myndigheter
  • reklame

Personer med slike effekter vil bli bortvist fra Åråsen eller bedt om å gi eller legge fra seg effektene. LSK har ikke ansvar for innleverte effekter. 

§ 9       Bortvisning av personer eller grupper fra Åråsen

Klubbens vakter kan bortvise personer som:

 • er utestengt fra Åråsen etter § 4
 • er overstadig beruset
 • har på eller med seg effekter som er forbudt på Åråsen og personen nekter å legge fra seg de forbudte effektene
 • etter vaktenes oppfatning utgjør en sikkerhetsrisiko

§ 10     Krav mot personer som påfører LSK utgifter

Dersom LSK ilegges bøter på grunn av opptreden fra publikummere eller mottar krav fra andre klubber eller arrangører på grunn av ødeleggelser e.l., vil LSK kreve tilsvarende beløp fra de publikummere som har begått eller medvirket til de aktuelle handlinger. Ved ødeleggelser på Åråsen vil LSK vil kreve dekket alle påførte utgifter av dem som har begått ødeleggelsene.

§ 11     Endringer

Endringer i reglementet vedtas av styret i LSK.

 

Annonse fra Eliteserien: